Algemene voorwaarden EnqueteTools

Algemene voorwaarden EnquêteTools.nl en CHJ Internet. EnquêteTools.nl is een online service van CHJ Internet. CHJ Internet is gevestigd op Beekstraat 6 te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30244720. Alle rechten voorbehouden © 2014 CHJ Internet

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en opdracht tussen EnquêteTools.nl en CHJ Internet, gevestigd op Beekstraat 6 te Utrecht hierna te noemen: “EnquêteTools.nl”, en een Opdrachtgever of Onderzoeker waarop EnquêteTools.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Met “Onderzoeker” wordt bedoelt een partij of natuurlijk persoon die een enquête aanmaakt op EnquêteTools.nl.

3. Met “Opdrachtgever” wordt betaald een partij of natuurlijk persoon met wie CHJ Internet een betalende dienst aangaat.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EnquêteTools.nl, voor de uitvoering waarvan door EnquêteTools.nl derden dienen te worden betrokken.

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van EnquêteTools.nl en zijn directie.

6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

8. Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

11. Indien EnquêteTools.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EnquêteTools.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. EnquêteTools.nl voor onderzoekers

2.1.Aanmelden

1. Per natuurlijk persoon is 1 aanmelding toegestaan. Bij vertreding of aanwijzing hieromtrent is EnquêteTools.nl gerechtigd om zonder voorafgaande communicatie de aanmelding te beëindigen. Openstaande tegoeden worden dan niet uitgekeerd.

 2. Bij het aanmelden bij EnquêteTools.nl verplicht de onderzoeker zich de correcte gegevens in te voeren. Indien deze registratiegegevens tijdens de aanmelding wijzigen zal de onderzoeker deze wijziging zo spoedig doorgeven aan EnquêteTools.nl.

3. Bij gewenste beëindiging dit de onderzoeker dit via email bij EnquêteTools.nl kenbaar te maken. Enquêtetools.nl zal de account verwijderen op aanvraag

2.2.Privacy

1. EnquêteTools.nl is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van onderzoekers. De gegeven antwoorden door onderzoekers zijn niet naar een onderzoekers te herleiden. EnquêteTools.nl zal in het kader van de privacy alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van een onderzoeker of respondent.

2. EnquêteTools.nl zal nooit handelen op wijze die in strijd zijn met de Wet op de Privacy of algemeen geaccepteerde maatschappelijke waarden hieromtrent.

2.3.Gebruik

1. Het is niet toegestaan enquêtes aan te maken en te verspreiden die als storend, intimiderend, discriminerend of op enige andere wijze als ongewenst of ongepaste kunnen worden ervaren door derden.

2. EnqueteTools.nl heeft het recht om zonder berichtgeving vooraf een enquête te verwijderen en de resultaten te vernietigen. Onderzoeker kan geen recht claimen op enige vorm van schadevergoeding als gevolg van de verwijdering. Dit is geheel ter beoordeling van EnquêteTools.nl.

3. EnquêteTools.nl voor Onderzoekers

1. Onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens zoals zijn aangeven tijdens de registratie. Indien deze gegevens zijn gewijzigd is Onderzoeker verplicht deze wijziging door te geven aan EnquêteTools.nl

2. EnquêteTools.nl is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van resultaten en/of overige correspondentie bij foutieve registratiegegevens.

3. Bij beëindig van een registratie dient Opdracht dit schriftelijk bij EnquêteTools.nl kenbaar te maken. Aanwezige tegoeden worden niet gerestitueerd.

4. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van EnquêteTools.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. EnquêteTools.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is EnquêteTools.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EnquêteTools.nl anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EnquêteTools.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5. Onderzoeken via EnquêteTools.nl

5.1.Vragenlijsten opstellen en beantwoorden

1. De Onderzoeker is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de vragen en invoeren van de vragenlijsten op de website van EnquêteTools.nl. EnquêteTools.nl is onder geen geding verantwoordelijk voor foutieve vraagstellingen en/of resultaten als gevolg het (al dan niet onbewust) invoeren van foutieve of onvolledige vragenlijsten op de website.

2. Opdrachtgever zal geen vragen opstellen die de privacy van Respondenten schenden of aantasten en/of discriminerend, racistisch of kwetsend zijn voor Respondenten of derden. EnquêteTools.nl behoudt het recht om vragenlijsten bij overtreding van artikel 2 tussentijds te verwijderen zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever. EnquêteTools.nl is bij overtreding zoals vermeldt in artikel 5.1.2 geen schade- of onkostenvergoeding van gelden naar Opdrachtgever verplicht.

3. EnquêteTools.nl is niet verantwoordelijk voor de antwoorden die worden gegeven op de vragen in de vragenlijsten door Respondenten.

4. Indien Respondenten kwetsende, discriminerende of enigs anders zin antwoorden geven op de vragenlijsten die in overtreding zijn voor de Nederlandse wet en/of de algemene redelijkheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid zal Opdrachtgever dit melden aan EnquêteTools.nl.

5. EnquêteTools.nl is gerechtigd om zonder enige berichtgeving vooraf enquêtes te verwijderen die aanstootgevend, discriminerend of op enig andere wijze niet voldoen aan het beleid van Enquêtetools.

6. EnquêteTools.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor verwijderde enquêtes en de daarbij behorende data en de eventuele kosten die dit voor de onderzoeker met zich meebrengt.

5.2.Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient in wettig betaalmiddel vooraf te geschieden na ontvangst van de factuur van EnquêteTools.nl door bijschrijving op een door EnquêteTools.nl aan te geven bankrekeningnummer. Zonder betalingen worden er geen vragenlijsten geactiveerd of tegoeden bijgeschreven op de account van Opdrachtgever. Eventuele gevolgen hiervan zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Facturering geschiedt vooraf per bestelling waarbij EnquêteTools.nl de vragenlijst na betaling activeert.

6. EnquêteTools.nl is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de activering van de opdracht/ levering te annuleren indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

7. Indien EnquêteTools.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is EnquêteTools.nl gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die het bureau besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft EnquêteTools.nl ook ingeval de opdrachtgever verkeert in een toestand als bedoeld in sub 2 van dit artikel.

8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten reeds nu voor alsdan worden bepaald op 15% van de uitstaande hoofdsom, met een minimum van Euro 100,-. Indien EnquêteTools.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9. De opdrachtgever is jegens EnquêteTools.nl de door EnquêteTools.nl gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien EnquêteTools.nl en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

6. Wijziging van de opdracht en extra werkzaamheden

1. De offerte is onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.

2. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de opdrachtgever vallen, zal EnquêteTools.nl aanpassingen aanbrengen indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Daaraan verbonden kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

3. Als het projectvoorstel het aantal besprekingen gedurende en na afloop van het project specificeert, zullen extra besprekingen die op wens van de opdrachtgever plaatsvinden, in rekening worden gebracht.

4. Besprekingen en alle overige correspondentie worden in Nederland en in het Nederlands gehouden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7. Duur van de overeenkomst en tussentijdse beëindiging

1. De overeenkomst is aangegaan voor een minimum termijn en/of een minimum van 1 Vragenlijst of meting. Tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar voor beëindiging van de vragenlijst of meting Indien de opdrachtgever aangeeft de overeenkomst niet te zullen nakomen of indien de opdrachtgever EnquêteTools.nl niet in de gelegenheid stelt de vragenlijst(en) uit te voeren binnen de maximum termijn, dan is de opdrachtgever gehouden de schade die EnquêteTools.nl daardoor lijdt aan haar te vergoeden. Bij tussentijdse beëindiging vanuit Opdrachtgever zal er geen aanwezig tegoed worden gerestitueerd.

2. EnquêteTools.nl mag tot voortijdige beëindiging van de samenwerking overgaan als er sprake is van overmacht, zoals gedefinieerd in deze overeenkomst. In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

3. In geval van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt heeft EnquêteTools.nl het recht om openstaande tegoeden zonder verplichtingen te restitueren.

8. Intellectuele eigendom

1. Modellen, respondenten, technieken, instrumenten, vragenlijsten, rapportagesjablonen en onderzoekmethodes, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of projectresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van EnquêteTools.nl. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van EnquêteTools.nl.

2. Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en de daarbij behorende stukken berust bij EnquêteTools.nl.

3. Het auteursrecht op resultaten, rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust bij de Onderzoeker, tenzij anders overeengekomen.

9. Vertrouwelijkheid

1. EnquêteTools.nl is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever en Onderzoeker, alsmede de resultaten van onderzoek. EnquêteTools.nl zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

2. Elektronische vragenlijsten die door respondenten zijn geretourneerd worden gearchiveerd tot 3 maanden na oplevering van de rapportage van een vragenlijst. Na die termijn heeft EnquêteTools.nl het recht de vragenlijsten te vernietigen respectievelijk te wissen. Onderzoekmethodes, zelfs indien die zijn ontwikkeld en/of toegepast door EnquêteTools.nl in opdracht van opdrachtgever, zijn het volledige eigendom van EnquêteTools.nl. EnquêteTools.nl is gerechtigd deze methodes toe te passen voor opdrachten van derden.

3. EnquêteTools.nl is gerechtigd om werkzaamheden te verrichten voor meerdere opdrachtgevers uit dezelfde branche, alsmede om dezelfde onderzoeksmethodes te gebruiken voor opdrachtgevers uit dezelfde branche, zonder dat EnquêteTools.nl daarmee haar contractuele verplichtingen naar opdrachtgever toe schendt.

4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van EnquêteTools.nl aan derden geen mededeling doen over de aanpak van EnquêteTools.nl, zijn werkwijze en dergelijke die schadelijk zijn voor EnquêteTools.nl of andere Opdrachtgevers van EnquêteTools.nl. De opdrachtgever zal te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30244720. Alle rechten voorbehouden © 2014 CHJ Internet zonder schriftelijke toestemming van EnquêteTools.nl zijn rapportage niet aan derden ter beschikking stellen.

5. EnquêteTools.nl is gerechtigd om uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmark of promotiedoeleinden, mits hierbij de scores van opdrachtgevers niet individueel herleidbaar zijn.

10. Personeel

1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid

EnquêteTools.nl is een gratis dient voor consumenten als bedrijven. Door het gebruik van deze gratis dienst is EnquêteTools.nl niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade of kosten die (indirect) voortkomen uit het gebruik van de gratis dienst. Dan had u maar een betaalde diensten van een andere partij moeten gebruiken.

12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan EnquêteTools.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, omstandigheden aan de zijde van EnquêteTools.nl, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, communicatiestoringen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en nietvoorzienbare stagnatie bij derden waarvan EnquêteTools.nl afhankelijk is.

2. EnquêteTools.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat EnquêteTools.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van EnquêteTools.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EnquêteTools.nl niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien EnquêteTools.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde advies c.q. het leverbare deel afzonderlijk in mindering te brengen op het voldane bedrag voor de vragenlijst en het restant te restitueren.

13. Toepasselijk recht Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.Geschillenregeling

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en EnquêteTools.nl, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.

2. EnquêteTools.nl blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.